JKA Dojokun – Regeln

道場訓 Dōjōkun

Dojokun JKA Honbu Dojo Video-Link

 • Hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto.
  Strebe nach Vervollkommnung des Charakters.
  一、人格完成に努むること。
 • Hitotsu, makoto no michi o mamoru koto.
  Gehe die Wege der Wahrheit.
  一、誠の道を守ること。
 • Hitotsu, doryoku no seishin o yashinau koto.
  Pflege den Geist der Strebsamkeit.
  一、努力の精神を養うこと。
 • Hitotsu, reigi o omonzuru koto.
  Halte Dich an die Regeln.
  一、礼儀を重んずること。
 • Hitotsu, kekki no yū o imashimuru koto.
  Halte Dich fern von gewaltsamen Handlungen.
  一、血気の勇を戒むること。